id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  قالب جدول استهلاک برای ارائه با دارایی

  این فایل در مورد قالب جدول استهلاک برای ارائه با دارایی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  قالب جدول استهلاک برای ارائه با دارایی
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  دانلود نمونه پروژه پاياني نقش ماليات در رشد و نمو کشور رشته حسابداری مقطع کاردانی

  این فایل در مورد دانلود نمونه پروژه پاياني نقش ماليات در رشد و نمو کشور رشته حسابداری مقطع کاردانی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  دانلود نمونه پروژه پاياني نقش ماليات در رشد و نمو کشور رشته حسابداری مقطع کاردانی
  قیمت محصول
  99,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم

  این فایل در مورد بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آموزش تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد

  این فایل در مورد آموزش تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  آموزش تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام شركتها

  این فایل در مورد بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام شركتها و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام شركتها
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان در ارزيابي

  این فایل در مورد بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان در ارزيابي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان در ارزيابي
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

  این فایل در مورد انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی نقش های مهم سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در حسابداری مدیریت

  این فایل در مورد بررسی نقش های مهم سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در حسابداری مدیریت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  بررسی نقش های مهم سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در حسابداری مدیریت
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  طراحي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) براي محاسبه بهاي تمام شده آموزش دانشجويان

  این فایل در مورد طراحي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) براي محاسبه بهاي تمام شده آموزش دانشجويان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  طراحي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) براي محاسبه بهاي تمام شده آموزش دانشجويان
  قیمت محصول
  37,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام

  این فایل در مورد بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بخش اداري مالي مخابرات

  این فایل در مورد بخش اداري مالي مخابرات و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  بخش اداري مالي مخابرات
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غذایی

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غذایی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غذایی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی مالی حسابداری كارخانه توليد شكلات فرمند

  این فایل در مورد بررسی مالی حسابداری كارخانه توليد شكلات فرمند و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  بررسی مالی حسابداری كارخانه توليد شكلات فرمند
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی موضوع حسابداری دولتی

  این فایل در مورد بررسی موضوع حسابداری دولتی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  بررسی موضوع حسابداری دولتی
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌

  این فایل در مورد صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی حسابداری دولتی

  این فایل در مورد بررسی حسابداری دولتی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  بررسی حسابداری دولتی
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی حسابداری شهرداری ها

  این فایل در مورد بررسی حسابداری شهرداری ها و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  بررسی حسابداری شهرداری ها
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی SSADM سيستم فروشگاه زنجيزه اي رفاه

  این فایل در مورد بررسی SSADM سيستم فروشگاه زنجيزه اي رفاه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  بررسی SSADM سيستم فروشگاه زنجيزه اي رفاه
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش تخصصی چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان این

  این فایل در مورد گزارش تخصصی چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان این و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری ، مدیریت و اقتصاد
  گزارش تخصصی چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان این
  قیمت محصول
  18,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  حسابداري آژانس هواپيمايي

  این فایل در مورد حسابداري آژانس هواپيمايي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:حسابداری
  حسابداري آژانس هواپيمايي
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.