id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  دانلود تحقیق درباره سنگ

  این فایل در مورد دانلود تحقیق درباره سنگ و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/5864/دانلود-تحقیق-درباره-سنگ/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  دانلود تحقیق درباره سنگ
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/5864/دانلود-تحقیق-درباره-سنگ/329
  وب سایت

  پاورپوینت آماده بررسی خصوصیات حوزه های آبریز

  این فایل در مورد پاورپوینت آماده بررسی خصوصیات حوزه های آبریز و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8714/پاورپوینت-آماده-بررسی-خصوصیات-حوزه-های-آبریز/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  پاورپوینت آماده بررسی خصوصیات حوزه های آبریز
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8714/پاورپوینت-آماده-بررسی-خصوصیات-حوزه-های-آبریز/329
  وب سایت

  گسل ها و بررسی و دسته بندی انواع گسل ها

  این فایل در مورد گسل ها و بررسی و دسته بندی انواع گسل ها و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8978/گسل-ها-و-بررسی-و-دسته-بندی-انواع-گسل-ها/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  گسل ها و بررسی و دسته بندی انواع گسل ها
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8978/گسل-ها-و-بررسی-و-دسته-بندی-انواع-گسل-ها/329
  وب سایت

  بررسی استان باختران

  این فایل در مورد بررسی استان باختران و هم اکنون در فروشگاه http://poshe.ir/product/7274/بررسی-استان-باختران/1653 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  بررسی استان باختران
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://poshe.ir/product/7274/بررسی-استان-باختران/1653
  وب سایت

  بررسی جغرافیای استان تهران

  این فایل در مورد بررسی جغرافیای استان تهران و هم اکنون در فروشگاه http://poshe.ir/product/7275/بررسی-جغرافیای-استان-تهران/1653 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  بررسی جغرافیای استان تهران
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://poshe.ir/product/7275/بررسی-جغرافیای-استان-تهران/1653
  وب سایت

  بررسی جغرافیای استان خوزستان

  این فایل در مورد بررسی جغرافیای استان خوزستان و هم اکنون در فروشگاه http://poshe.ir/product/7276/بررسی-جغرافیای-استان-خوزستان/1653 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  بررسی جغرافیای استان خوزستان
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://poshe.ir/product/7276/بررسی-جغرافیای-استان-خوزستان/1653
  وب سایت

  بررسی جغرافیای استان لرستان

  این فایل در مورد بررسی جغرافیای استان لرستان و هم اکنون در فروشگاه http://poshe.ir/product/7278/بررسی-جغرافیای-استان-لرستان/1653 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  بررسی جغرافیای استان لرستان
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://poshe.ir/product/7278/بررسی-جغرافیای-استان-لرستان/1653
  وب سایت

  بررسی قاره آفریقا

  این فایل در مورد بررسی قاره آفریقا و هم اکنون در فروشگاه http://poshe.ir/product/7281/بررسی-قاره-آفریقا/1653 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  بررسی قاره آفریقا
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://poshe.ir/product/7281/بررسی-قاره-آفریقا/1653
  وب سایت

  بررسی جغرافیا و فرهنگ و آثار استان کرمانشاه

  این فایل در مورد بررسی جغرافیا و فرهنگ و آثار استان کرمانشاه و هم اکنون در فروشگاه http://poshe.ir/product/7283/بررسی-جغرافیا-و-فرهنگ-و-آثار-استان-کرمانشاه/1653 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  بررسی جغرافیا و فرهنگ و آثار استان کرمانشاه
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://poshe.ir/product/7283/بررسی-جغرافیا-و-فرهنگ-و-آثار-استان-کرمانشاه/1653
  وب سایت

  بررسی بافت سنتی دزفول

  این فایل در مورد بررسی بافت سنتی دزفول و هم اکنون در فروشگاه http://poshe.ir/product/7284/بررسی-بافت-سنتی-دزفول/1653 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  بررسی بافت سنتی دزفول
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://poshe.ir/product/7284/بررسی-بافت-سنتی-دزفول/1653
  وب سایت

  جاذبه‌های جغرافیایی و زمین‌شناختی ایران

  این فایل در مورد جاذبه‌های جغرافیایی و زمین‌شناختی ایران و هم اکنون در فروشگاه http://poshe.ir/product/7413/جاذبه‌های-جغرافیایی-و-زمین‌شناختی-ایران/1653 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  جاذبه‌های جغرافیایی و زمین‌شناختی ایران
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://poshe.ir/product/7413/جاذبه‌های-جغرافیایی-و-زمین‌شناختی-ایران/1653
  وب سایت

  جزئياتي پيرامون شهرهاي ايران

  این فایل در مورد جزئياتي پيرامون شهرهاي ايران و هم اکنون در فروشگاه http://poshe.ir/product/7414/جزئياتي-پيرامون-شهرهاي-ايران/1653 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  جزئياتي پيرامون شهرهاي ايران
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://poshe.ir/product/7414/جزئياتي-پيرامون-شهرهاي-ايران/1653
  وب سایت

  کارگاه آموزشی Editor در GIS

  این فایل در مورد کارگاه آموزشی Editor در GIS و هم اکنون در فروشگاه http://poshe.ir/product/7696/کارگاه-آموزشی-editor-در-gis/1653 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  کارگاه آموزشی Editor در GIS
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://poshe.ir/product/7696/کارگاه-آموزشی-editor-در-gis/1653
  وب سایت

  اقلیم وآب و هوای معتدل و مرطوب

  این فایل در مورد اقلیم وآب و هوای معتدل و مرطوب و هم اکنون در فروشگاه http://poshe.ir/product/11535/اقلیم-وآب-و-هوای-معتدل-و-مرطوب/1653 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  اقلیم وآب و هوای معتدل و مرطوب
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://poshe.ir/product/11535/اقلیم-وآب-و-هوای-معتدل-و-مرطوب/1653
  وب سایت

  بررسی اثرات منفی و مثبت ناشی از برداشت شن وماسه رود خانه ها

  این فایل در مورد بررسی اثرات منفی و مثبت ناشی از برداشت شن وماسه رود خانه ها و هم اکنون در فروشگاه http://poshe.ir/product/16241/بررسی-اثرات-منفی-و-مثبت-ناشی-از-برداشت-شن-وماسه-رود-خانه-ها/1653 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  بررسی اثرات منفی و مثبت ناشی از برداشت شن وماسه رود خانه ها
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://poshe.ir/product/16241/بررسی-اثرات-منفی-و-مثبت-ناشی-از-برداشت-شن-وماسه-رود-خانه-ها/1653
  وب سایت

  پروپوزال اماده تعیین حساسیت یا پیش بینی زمین لغزش با شبکه عصبی مصنوعی و GIS

  این فایل در مورد پروپوزال اماده تعیین حساسیت یا پیش بینی زمین لغزش با شبکه عصبی مصنوعی و GIS و هم اکنون در فروشگاه http://poshe.ir/product/16242/پروپوزال-اماده-تعیین-حساسیت-یا-پیش-بینی-زمین-لغزش-با-شبکه-عصبی-مصنوعی-و-gis/1653 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  پروپوزال اماده تعیین حساسیت یا پیش بینی زمین لغزش با شبکه عصبی مصنوعی و GIS
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://poshe.ir/product/16242/پروپوزال-اماده-تعیین-حساسیت-یا-پیش-بینی-زمین-لغزش-با-شبکه-عصبی-مصنوعی-و-gis/1653
  وب سایت

  پاورپوینت انواع جنگلها و قانون جنگلات

  این فایل در مورد پاورپوینت انواع جنگلها و قانون جنگلات و هم اکنون در فروشگاه http://poshe.ir/product/22011/پاورپوینت-انواع-جنگلها-و-قانون-جنگلات/1653 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  پاورپوینت انواع جنگلها و قانون جنگلات
  قیمت محصول
  5,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://poshe.ir/product/22011/پاورپوینت-انواع-جنگلها-و-قانون-جنگلات/1653
  وب سایت

  پاورپوینت تجزیه وتحلیل و گذارش گیری نسبت های مالی درحسابداري مدیريت

  این فایل در مورد پاورپوینت تجزیه وتحلیل و گذارش گیری نسبت های مالی درحسابداري مدیريت و هم اکنون در فروشگاه http://poshe.ir/product/25557/پاورپوینت-تجزیه-وتحلیل-و-گذارش-گیری-نسبت-های-مالی-درحسابداري-مدیريت/1653 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  پاورپوینت تجزیه وتحلیل و گذارش گیری نسبت های مالی درحسابداري مدیريت
  قیمت محصول
  6,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://poshe.ir/product/25557/پاورپوینت-تجزیه-وتحلیل-و-گذارش-گیری-نسبت-های-مالی-درحسابداري-مدیريت/1653
  وب سایت

  سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

  این فایل در مورد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و هم اکنون در فروشگاه http://neginfile.ir/product/11738/سيستم-اطلاعات-جغرافيايي-(gis)/392 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://neginfile.ir/product/11738/سيستم-اطلاعات-جغرافيايي-(gis)/392
  وب سایت

  شیپ فایل زمین شناسی استان چهارمحال و بختیاری

  این فایل در مورد شیپ فایل زمین شناسی استان چهارمحال و بختیاری و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5828/شیپ-فایل-زمین-شناسی-استان-چهارمحال-و-بختیاری/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:جغرافیا
  شیپ فایل زمین شناسی استان چهارمحال و بختیاری
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5828/شیپ-فایل-زمین-شناسی-استان-چهارمحال-و-بختیاری/1090
  وب سایت
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.