id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقیق درباره سيستم استهلاك دارايي ثابت

  این فایل در مورد تحقیق درباره سيستم استهلاك دارايي ثابت و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  تحقیق درباره سيستم استهلاك دارايي ثابت
  قیمت محصول
  3,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی بانكداري الكترونيك در ایران

  این فایل در مورد بررسی بانكداري الكترونيك در ایران و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی بانكداري الكترونيك در ایران
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی دلایل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی و سیاستهای حمایتی کشاورزی در ایران

  این فایل در مورد بررسی دلایل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی و سیاستهای حمایتی کشاورزی در ایران و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی دلایل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی و سیاستهای حمایتی کشاورزی در ایران
  قیمت محصول
  1,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  نگاهي به راه‌هاي تقويت صنعتی شدن با هدف كارآفريني براي جوانان

  این فایل در مورد نگاهي به راه‌هاي تقويت صنعتی شدن با هدف كارآفريني براي جوانان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  نگاهي به راه‌هاي تقويت صنعتی شدن با هدف كارآفريني براي جوانان
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی نقش ارز و کاربرد آن در بازار پول

  این فایل در مورد بررسی نقش ارز و کاربرد آن در بازار پول و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی نقش ارز و کاربرد آن در بازار پول
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام

  این فایل در مورد بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس

  این فایل در مورد بررسی بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام

  این فایل در مورد بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

  این فایل در مورد بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

  این فایل در مورد بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق در مورد توسعه اقتصادی

  این فایل در مورد تحقیق در مورد توسعه اقتصادی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  تحقیق در مورد توسعه اقتصادی
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی اقتصاد مقاومتی

  این فایل در مورد بررسی اقتصاد مقاومتی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی اقتصاد مقاومتی
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار

  این فایل در مورد ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار
  قیمت محصول
  32,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

  این فایل در مورد بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

  این فایل در مورد نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی

  این فایل در مورد بررسی فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  لغات تخصصی زبان انگلیسی رشته اقتصاد با معنی فارسی

  این فایل در مورد لغات تخصصی زبان انگلیسی رشته اقتصاد با معنی فارسی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  لغات تخصصی زبان انگلیسی رشته اقتصاد با معنی فارسی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مدل كلاسيك تورم در ايران ، روش همگرايي

  این فایل در مورد مدل كلاسيك تورم در ايران ، روش همگرايي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  مدل كلاسيك تورم در ايران ، روش همگرايي
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ايران يكي از منابع مالي جهاد اسلامي

  این فایل در مورد ايران يكي از منابع مالي جهاد اسلامي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  ايران يكي از منابع مالي جهاد اسلامي
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی درآمدهای مالیاتی

  این فایل در مورد بررسی درآمدهای مالیاتی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی درآمدهای مالیاتی
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.