id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی بانكداري الكترونيك در ایران

  این فایل در مورد بررسی بانكداري الكترونيك در ایران و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی بانكداري الكترونيك در ایران
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی دلایل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی و سیاستهای حمایتی کشاورزی در ایران

  این فایل در مورد بررسی دلایل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی و سیاستهای حمایتی کشاورزی در ایران و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی دلایل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی و سیاستهای حمایتی کشاورزی در ایران
  قیمت محصول
  1,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  نگاهي به راه‌هاي تقويت صنعتی شدن با هدف كارآفريني براي جوانان

  این فایل در مورد نگاهي به راه‌هاي تقويت صنعتی شدن با هدف كارآفريني براي جوانان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  نگاهي به راه‌هاي تقويت صنعتی شدن با هدف كارآفريني براي جوانان
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی نقش ارز و کاربرد آن در بازار پول

  این فایل در مورد بررسی نقش ارز و کاربرد آن در بازار پول و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی نقش ارز و کاربرد آن در بازار پول
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام

  این فایل در مورد بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس

  این فایل در مورد بررسی بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی اقتصاد مقاومتی

  این فایل در مورد بررسی اقتصاد مقاومتی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی اقتصاد مقاومتی
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار

  این فایل در مورد ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار
  قیمت محصول
  48,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی

  این فایل در مورد بررسی فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  لغات تخصصی زبان انگلیسی رشته اقتصاد با معنی فارسی

  این فایل در مورد لغات تخصصی زبان انگلیسی رشته اقتصاد با معنی فارسی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  لغات تخصصی زبان انگلیسی رشته اقتصاد با معنی فارسی
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مدل كلاسيك تورم در ايران ، روش همگرايي

  این فایل در مورد مدل كلاسيك تورم در ايران ، روش همگرايي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  مدل كلاسيك تورم در ايران ، روش همگرايي
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ايران يكي از منابع مالي جهاد اسلامي

  این فایل در مورد ايران يكي از منابع مالي جهاد اسلامي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  ايران يكي از منابع مالي جهاد اسلامي
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی درآمدهای مالیاتی

  این فایل در مورد بررسی درآمدهای مالیاتی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسی درآمدهای مالیاتی
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  علل بیکاری در ایران

  این فایل در مورد علل بیکاری در ایران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  علل بیکاری در ایران
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تاثیر کارآفرینی بر بیکاری شهرستان..

  این فایل در مورد تاثیر کارآفرینی بر بیکاری شهرستان.. و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  تاثیر کارآفرینی بر بیکاری شهرستان..
  قیمت محصول
  21,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقيق آماري در خصوص تاثير سطح اقتصاد خانواده بر گرايش به مواد مخدر در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور

  این فایل در مورد تحقيق آماري در خصوص تاثير سطح اقتصاد خانواده بر گرايش به مواد مخدر در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  تحقيق آماري در خصوص تاثير سطح اقتصاد خانواده بر گرايش به مواد مخدر در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات

  این فایل در مورد بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

  این فایل در مورد بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقاله پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

  این فایل در مورد مقاله پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  مقاله پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  هدفمند كردن يارانه در كاهش فقر

  این فایل در مورد هدفمند كردن يارانه در كاهش فقر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:اقتصاد
  هدفمند كردن يارانه در كاهش فقر
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.