id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  آزمون های برجای ژئوتکنیکی در سنگ

  این فایل در مورد آزمون های برجای ژئوتکنیکی در سنگ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  آزمون های برجای ژئوتکنیکی در سنگ
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  اهمیت اندازه گیری های برجا و دشواری های مرتبط با تفسیر صحیح نتایج

  این فایل در مورد اهمیت اندازه گیری های برجا و دشواری های مرتبط با تفسیر صحیح نتایج و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  اهمیت اندازه گیری های برجا و دشواری های مرتبط با تفسیر صحیح نتایج
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مجموعه کامل گزارش کار آزمایش های مکانیک خاک

  این فایل در مورد مجموعه کامل گزارش کار آزمایش های مکانیک خاک و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  مجموعه کامل گزارش کار آزمایش های مکانیک خاک
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پکیج کامل گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح

  این فایل در مورد پکیج کامل گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  پکیج کامل گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایش غوطه وری

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایش غوطه وری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  گزارش کار آزمایش غوطه وری
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش كار آزمايشگاه مقاومت مصالح (آلومینوم)

  این فایل در مورد گزارش كار آزمايشگاه مقاومت مصالح (آلومینوم) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  گزارش كار آزمايشگاه مقاومت مصالح (آلومینوم)
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت روش استاندارد آزمایش سه محوری مقاومت فشاری تحکیم نشده- زهکشی نشدة خاک های چسبنده

  این فایل در مورد پاورپوینت روش استاندارد آزمایش سه محوری مقاومت فشاری تحکیم نشده- زهکشی نشدة خاک های چسبنده و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  پاورپوینت روش استاندارد آزمایش سه محوری مقاومت فشاری تحکیم نشده- زهکشی نشدة خاک های چسبنده
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایش برش مستقیم

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایش برش مستقیم و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  گزارش کار آزمایش برش مستقیم
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایش تعیین نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایش تعیین نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  گزارش کار آزمایش تعیین نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایش دانه بندی خاک

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایش دانه بندی خاک و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  گزارش کار آزمایش دانه بندی خاک
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایش تعیین چگالی نسبی (Gs)

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایش تعیین چگالی نسبی (Gs) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  گزارش کار آزمایش تعیین چگالی نسبی (Gs)
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایش حدود اتربرگ

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایش حدود اتربرگ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  گزارش کار آزمایش حدود اتربرگ
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایش هیدرومتری

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایش هیدرومتری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  گزارش کار آزمایش هیدرومتری
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایش تعیین وزن مخصوص خاک در محل به روش مخروط ماسه

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایش تعیین وزن مخصوص خاک در محل به روش مخروط ماسه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  گزارش کار آزمایش تعیین وزن مخصوص خاک در محل به روش مخروط ماسه
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایش نفوذپذیری با بار ثابت

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایش نفوذپذیری با بار ثابت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  گزارش کار آزمایش نفوذپذیری با بار ثابت
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایش تحکیم

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایش تحکیم و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  گزارش کار آزمایش تحکیم
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایش تعیین درصد رطوبت

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایش تعیین درصد رطوبت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  گزارش کار آزمایش تعیین درصد رطوبت
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایش تک محوری (UC)

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایش تک محوری (UC) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  گزارش کار آزمایش تک محوری (UC)
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایش تراکم استاندارد

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایش تراکم استاندارد و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:آزمایش و آزمایشگاه
  گزارش کار آزمایش تراکم استاندارد
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.